Obchodní podmínky

obchodní společnosti
P.F. Interes s.r.o.
se sídlem Čumpelíkova 1011/7, 18200, Praha 8
identifikační číslo: 25752561
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264060
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.olympway.cz

Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (dále jen „účtenka EET“). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti P.F. Interes s.r.o., se sídlem Čumpelíkova 1011/7, identifikační číslo: 25752561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264060 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně i jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.olympway.cz (dále jen „webová stránka“), přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:

a) mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,

b) mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.2. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující (dále jen „kupující“).

1.3. „Zbožím“ se pro účely těchto obchodních podmínek myslí výroba nábytku. Zákazník si může společně se zbožím objednat i montáž nábytku. Doprava k zákazníkovi ani montáž nejsou součástí „zboží“ a nejsou proto zahrnuty v ceně výrobku. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednání zboží i bez registrace a zřízení uživatelského účtu ve webovém rozhraní obchodu. Pokud kupující zvolí možnost registrace, může po přihlášení přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně cen jednotlivého zboží a informaci o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží neobsahují náklady spojené s dodáním zboží a jeho montáží u kupujícího. Tyto náklady jsou kupujícímu sděleny na základě jeho volby způsobu dopravy a možnosti montáže, které si kupující volí v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky do systému. Pokud nelze přesnou výši těchto nákladů stanovit předem, či pokud se předpokládá vznik dodatečných nákladů na místě montáže (např. ztížené podmínky pro montáž, špatná dostupnost místa instalace apod.), je kupující upozorněn, že takto vzniklé náklady mohou být účtovány dodatečně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. volbě režimu kupní smlouvy kupujícím dle čl. 3.4.

3.3.2. kupujícím (identifikace kupujícího včetně kontaktních údajů a údajů potřebných pro doručení zboží a vystavení faktury – daňového dokladu)

3.3.3. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.4. způsobu úhrady kupní ceny zboží a informace o způsobu stanovení nákladů spojených s dodáním a montáží zboží u kupujícího (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Kupující má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující spotřebitel anebo jako kupující podnikatel (volbou „nakupuji na firmu“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici kupujícího podnikatele uvedenou v čl. 1.1.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po obdržení závazné objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení přijetí objednávky do objednávkového systému prodávajícího není potvrzením (akceptací) objednávky.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, e-mailem či telefonicky). To se týká především způsobu úhrady kupní ceny a odsouhlasení celkových nákladů na dopravu a montáž zboží u kupujícího. Prodávající je oprávněn zamítnout objednávku, jejíž potvrzení požadovaným způsobem kupující odmítne provést nebo bude-li z charakteru objednávky vyplývat podezření z podvodu.

3.7. Prodávající si kromě důvodu uvedeného v bodu 3.5. vyhrazuje právo zrušit obdrženou objednávku nebo její část, také v těchto případech:

3.7.1. Vybrané zboží se již nedodává nebo nevyrábí (prodej do vyčerpání zásob, akce)

3.7.2. Došlo k podstatné změně cenové politiky dodavatele vybraného zboží resp. cena je výrazně ovlivněna kurzem Eura.

3.7.3. Prodávající není schopen dodat vybrané zboží v přijatelném termínu z důvodu výpadku či dlouhé objednací lhůty u dodavatele

3.8. Objednávka učiněná prostřednictvím webového rozhraní obchodu je „závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy“. Vzájemná komunikace ohledně upřesnění nákladů na dopravu a montáž, jakož i jednání o termínu dodání je „jednáním o návrhu“.

3.9. V případě, kdy je prodávající schopen dodat objednané zboží, ale termín dodání či skladová dostupnost zboží se liší od informací uvedených na webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, má kupující právo zrušit svoji objednávku a to do 24 hodin od obdržení informace o dodacích lhůtách ze strany prodávajícího. V opačném případě se má za to, že kupující souhlasí s novým termínem dodání.

3.10. Pokud se kupující na základě dodatečně obdržených informací od prodávajícího rozhodne pro objednání alternativního zboží, či dojde k podstatné změně náležitostí původního návrhu (objednávky), jedná se ze strany kupujícího o nový návrh (novou objednávku) a původní objednávka je považována za zrušenou

3.11. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky prodávajícím (akceptace objednávky) kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedené kupujícím v závazné objednávce. Strany se mohou během jednání o návrhu domluvit, že kupující potvrdí doručení akceptace sjednaným způsobem.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží včetně nákladů spojených s dodávkou zboží a jeho montáží (dále jen „kupní cena“), stanovenou v kupní smlouvě, hradí kupující prodávajícímu následujícími způsoby:

 

4.2. Způsob úhrady kupní ceny je sjednán v kupní smlouvě a lze jej dodatečně změnit jen po vzájemném odsouhlasení prodávajícího a kupujícího.

4.3. Pokud je součástí dodání zboží také montáž zboží u kupujícího, je kupujícímu předáno kompletní zboží a o předání je sepsán předávací protokol.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a předá jej v případě platby v hotovosti bezprostředně po převzetí zboží nebo v případě úhrady kupní ceny bankovním převodem jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (dále jen „účtenka EET“). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.8. Kupující souhlasí s tím, že účtenka EET bude vystavena a zaslána elektronicky.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

5.1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to nejdříve od okamžiku uzavření kupní smlouvy a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávajícího Čumpelíkova 1011/7, Praha 8 či na adresu elektronické pošty prodávajícího mfsegmento@gmail.com. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat alespoň identifikaci kupujícího spotřebitele, číslo objednávky resp. datum odeslání objednávky či jiný údaj, kterým se dá objednávka jednoznačně identifikovat. Vzor odstoupení od smlouvy je přílohou těchto obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Především je povinen uhradit náklady spojené s demontáží, opětovným zabalením zboží a doručením zpět prodávajícímu.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno či zcela zničeno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

6.1. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem.

6.2. Prodávající může od smlouvy odstoupit také tehdy,

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;

c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;

d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

f) pokud kupující nepotvrdil doručení akceptace objednávky sjednaným způsobem (čl. 3.11.);

g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

7. ZÁNIK KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S KUPUJÍCÍM PODNIKATELEM

7.1. Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 6.2 písm. f), písm. g) nebo písm. h), je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Zboží je zpravidla dodáváno osobně prodávajícím nebo jeho prostřednictvím a to v předem dohodnutém termínu na základě cenové nabídky dodání zboží jako celku (zboží a montáž) nebo dodání zboží bez montáže.

8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Kupující je povinen převzít zboží po jeho dodání a montáži. Při převzetí je zhotoven předávací protokol.

8.4. Pokud kupující odmítne bez odůvodnění převzít zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vrácením zboží zpět k výrobci jakož i další vícenáklady spojené s manipulací.

8.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 36 měsíců od převzetí. To platí v případě, že součástí dodání zboží byla i montáž. Obecná doba pro uplatnění práva z vady činí 24 měsíců od převzetí.

9.5. Práva z vadného plnění se vztahují přiměřeně také na montáž, pokud ji provádí nebo zajišťuje přímo prodávající.

9.6. Práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží prokazatelně poškozeného neodbornou manipulaci – pádem a rozbitím. Obdobně nelze uplatnit práva z vadného plnění, pokud bylo zboží dodatečně neodborně namontováno, upravováno či rozebráno, nebo do něj bylo jinak zasahováno.

9.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Provozovna je totožná se sídlem prodávajícího a nachází se na adrese Čumpelíkova 1011/7, Praha 8 S ohledem na charakter prodávaného zboží je uplatnění práva z vadného plnění možné také prostřednictvím e-mailu

9.8. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

9.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační protokol.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

11.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá webovou stránku na vlastní nebezpečí. Přestože prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby informace na webové stránce byly aktuální, platné a úplné, vylučuje prodávající veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost webové stránky či jakýchkoliv informací resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.

11.2. Prodávající neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu této webové stránky ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webové stránky a dále za škody vzniklé z důvodu její částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu prodávající nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webové stránky v důsledku nemožnosti připojení k této webové stránce nebo nemožnosti využívání jejího obsahu.

11.3. Prodávající neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na této webové stránce, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí se třetími stranami kupující. Prodávající dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích stran uveřejněné na webové stránce.

11.4. Prodávající neručí za obsah stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím této webové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na stránkách třetích stran. Obdobné platí pro stránky třetích stran, ze kterých je možné se připojit na tuto webovou stránku.

12. ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY ČI ŠKODY

12.1. Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, ztrátu dat, ušlý zisk nebo ztrátu příležitosti vyplývající z použití této webové stránky. Toto omezení odpovědnosti neomezuje odpovědnost prodávajícího za úmyslné uvedení v omyl v rozsahu způsobené nedbalostí ze strany prodávajícího nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, která nemůže být ze zákona vyloučena.

12.2. Prodávající s ohledem na povahu webové stránky dále neuznává ani nepřijímá odpovědnost za:

12.2.1. nesprávný výklad, neporozumění psanému textu, chybný překlad, pravopisné chyby, překlepy či další chyby obdobného charakteru

12.2.2. chyby způsobené vyšší mocí

12.2.3. porušení Podmínek prodávajícího

12.2.4. doporučení, sdělení či stanoviska prodávajícího sdělená v jakékoliv formě

12.2.5. trestné činy, žaloby či jiné právní úkony

12.2.6. ztráty nebo škody utrpěné kupujícím nebo třetí stranou v důsledku využití webové stránky nebo v důsledku změn na této webové stránce, včetně přerušení chodu a funkčnosti webové stránky

12.2.7. nelegální použití webové stránky nebo jejího obsahu kupujícím, jinou osobou či třetí stranou

12.2.8. závady či jiné skutečnosti, které nastanou mimo kontrolu prodávajícího a to včetně virů či chyb kódu, které mohou ovlivnit počítačové vybavení, programy, data nebo jiné materiály kupujícího či jiné osoby v důsledku používání této webové stránky.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

13.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

13.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

13.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.10. Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti nakládání s osobními údaji kupujícího v případě napadení serveru neznámým pachatelem.

13.11. Kupující souhlasí s tím, že bude po 10 dnech od uskutečnění nákupu kontaktován na uvedenou e-mailovou adresu za účelem zhodnocení nákupu. Příchozí dotazníkový formulář je automaticky odesílán systémem Heureka na základě propojenosti zboží s vyhledávačem. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

14. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

14.1. Webová stránka je chráněna autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví patří buď Prodávajícímu, nebo třetí straně, která poskytla Prodávajícímu souhlas s jeho uveřejněním. Obsah webové stránky může být využíván pouze pro vlastní potřebu a nekomerční účely. Pokud není přímo na webové stránce umožněno sdílení či jiné zpracování zveřejněného materiálu, je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího zakázáno jakkoliv měnit, upravovat, přenášet, reprodukovat, nahrávat, stahovat či jinak používat text, grafické podklady či jakýkoliv jiný obsah webové stránky.

14.2. Kupující bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení shora uvedeného ustanovení se může dopustit porušení práv duševního vlastnictví. V důsledku toho může být Prodávajícím či poškozenou stranou vymáháno právo na náhradu škody v plném rozsahu po kupujícím či jakékoliv jiné osobě, která přímo či nepřímo právo duševního vlastnictví poruší.

15. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

15.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

15.2. Webová stránka využívá soubory cookie, tj. data webového serveru, která se ukládají do souboru na lokálním počítači a která identifikují uživatele, jenž pracuje na určitém počítači a používá síť Internet. Soubory cookie mohou ukládat informace o tom, jak se daný uživatel pohybuje na síti Internet, v důsledku čehož mohou být mezi dvěma návštěvami na daném webovém serveru dočasně uloženy předchozí aktivity, jež jsou relevantní pro určitý webový server. Soubor cookie může být použit k přizpůsobení HTML stránek potřebám daného uživatele. Prohlížeč, který uživatel používá na svém počítači, lze nastavit tak, aby soubory cookie zakázal. Je však nutno uvědomit si, že v některých případech může mít zakázání souborů cookie za následek omezení určitých funkcí nebo služeb na webových stránkách.

15.3. Tato webová stránka automaticky zaznamenává IP adresy všech uživatelů a podstránky, které si každý uživatel prohlédl, a to z důvodu shromažďování demografických informací uživatelů pro hromadné využití a dále kvůli efektivnější administraci webové stránky.

16. VYUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS

16.1. Tato webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie.

16.2. Informace o užívání webové stránky spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webové stránky a vytváření zpráv o jejích aktivitách, určených pro jejího provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na webové stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

16.3. Kvůli ochraně Vašeho soukromí jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala celou Vaši IP adresu.

16.4. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

16.4.1. Přehledy zobrazení v reklamní síti Google,

16.4.2. Remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),

16.4.3. Rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

16.5. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

16.6. Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče.

17. DORUČOVÁNÍ

17.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

18.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

18.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Čumpelíkova 1011/7, adresa elektronické pošty pfinteres@gmail.com

V Praze dne 16.5.2017

O společnosti Olymp

Olymp je německá společnost s více, než 100 letou tradicí ve výrobě a prodeji kadeřnického vybavení po celém světě. Výrobky jsou vyráběny ve vlastní továrně kousek od Stuttgartu a jsou známé díky své vysoké kvalitě, široké nabídce a dlouhodobé životnosti. Jsme oficiálním distributorem pro ČR a Slovensko.

O nákupu

Po výběru zboží a vyplnění fakturačních a dodacích údajů včetně zaškrtnutí zda máte zájem i o montáž, odešlete závaznou objednávku. Obratem obdržíte potvrzení na uvedenou emailovou adresu. Cena dopravy a případné montáže bude kalkulována individuálně na základě velikosti objednávky. Poté Vám bude zaslána zálohová faktura, která jakmile bude uhrazena, tak bude objednávka zadána do procesu. O přesném termínu doručení Vás budeme informovat. Montáž je domlouvána individuálně dle požadovaného termínu. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na Naší e-mailové adrese info@olympway.cz